Shares the Knowledge !


Showing posts with label Dance. Show all posts
Showing posts with label Dance. Show all posts

Folk and Tribal dances of India

States Dances
Maharashtra Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar.
Karnataka Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Kerala Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali
Tamil Nadu Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Andhra Pradesh Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha
Orissa Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
West Bengal Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama
Assam Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Punjab Giddha (women), Bhangra (men)
J & K Rauf, Hikat
Himachal Pradesh Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Haryana Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
Gujarat Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Rajasthan Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini
Bihar Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Uttar Pradesh Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri.

Last updated on: 30/09/2019

Share:

Classical dances of India

Dance State
Bharat Natyam Tamil Nadu
Bihu Assam
Bhangra Punjab
Chhau Bihar, Orissa, W. Bengal and Jharkhand
Garhwali Uttaranchal
Garba Gujarat
Hattari Karnataka
Kathak NorthIndia
Kathakali Kerala
Kutchipudi Andhra Pradesh
Khantumm Mizoram
Karma Madhya Pradesh
Laho Meghalaya
Mohiniattam Kerala
Mando Goa
Manipuri Manipur
Nati Himachal Pradesh
Nat-Natin Bihar
Odissi Orissa
Rauf Jammu & Kashmir
Yakshagan Karnataka

Last updated on: 30/09/2019

Share:

Popular Posts